Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel dat de VVAK heeft opgesteld is een beschrijving van het beroep en de professionele deskundigheid die vereist is om het beroep van vertrouwensarts binnen een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) te kunnen uitoefenen. De ‘Meldcode voor medici inzake kindermishandeling’ benadrukt de noodzaak om voorafgaande aan een melding te overleggen met een ter zake deskundige arts zoals de vertrouwensarts van het AMK. De meldcode is opgesteld door de KNMG in samenwerking met de VVAK (september 2008).

De vertrouwensarts binnen Veilig Thuis (AMHK - advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)

Het Veilig Thuis is een instelling waar iedereen melding kan doen van een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit kan zijn in de vorm van een advies of van een daadwerkelijke melding. In geval van advies of een consult, volgt er geen onderzoek door het AMK.

Na het aannemen van een melding doet het AMK onderzoek. Dit onderzoek kan resulteren in de conclusie dat er geen sprake is van kindermishandeling of dat de vermoedens niet bevestigd zijn. Indien er sprake is van kindermishandeling wordt (vrijwillige) hulpverlening tot stand gebracht of de Raad van de Kinderbescherming wordt verzocht het onderzoek voort te zetten ten einde hulpverlening in het gedongen kader te realiseren.

Het AMK werkt volgens een landelijk vastgelegd protocol en de risico-inschatting op kindermishandeling dan wel een herhaling van kindermishandeling gebeurt op min of meer gestructureerde wijze met behulp van erkende methodologie zoals de CARE.

De vertrouwensarts als aanspreekpunt in de gezondheidszorg

De vertrouwensarts is het aanspreekpunt voor meldingen uit de gezondheidszorg. De vertrouwensarts wordt betrokken bij alle meldingen waarbij sprake is van lichamelijke mishandeling, acute ernstige of levensbedreigende situaties voor kinderen, seksueel misbruik, (vermoeden van) psychiatrische problematiek bij ouder of kind, bij een vermoeden van verslavingsproblematiek bij ouders, bij andere ernstige ziekten bij ouders, bij complexe problematiek waarbij meerdere vormen van kindermishandeling voorkomen. De vertrouwensarts vervult zijn rol in nauwe samenwerking met een maatschappelijk werker.

Beroepshouding

De vertrouwensarts werkt vanuit een visie op kindermishandeling gericht op het beschermen en bevorderen van de gezondheid en welzijn van het mishandelde kind, bij voorkeur binnen het gezinssysteem. Uitgangspunt daarbij is het prevaleren van de positie en de rechten van het kind boven andere belangen.

De vertrouwensarts streeft naar een wetenschappelijke en evidence-based ontwikkeling van het vak. De vertrouwensarts werkt binnen de jeugdzorg en kan in zijn handelen de vigerende wet - en regelgeving ten aanzien van de eigen beroepsuitoefening, de jeugdzorg en de privacy van kinderen en hun ouders hanteren.

De vertrouwensarts evalueert zijn eigen handelen en brengt hierin verbeteringen aan in het licht van de beroepsmatige oriëntatie en maatschappelijke ontwikkelingen. De vertrouwensarts werkt multidisciplinair met andere beroepsgroepen.

Competenties

De vertrouwensarts beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden om de toe te vertrouwen werkzaamheden (Entrustable Professional Activities) te kunnen uitvoeren. In het bijzonder specifieke medisch – psychiatrische – en forensische kennis en inzichten om kindermishandeling uit te sluiten of te diagnosticeren.

De vertrouwensarts past de diagnostiek toe volgens de gebruikelijk geneeskundige differentiaal diagnostische methode, met betrekking tot het kind (leeftijd, ontwikkeling en gedrag, pathologie en letsel van het kind), de ouders (persoonlijkheid van beide ouders, onderlinge relatie en individuele problematiek) de ouder-kind relatie (verwachtingen, opvoedingsvaardigheden), het gezinssysteem en het sociale netwerk en de sociaal-culturele omgeving (macrosysteem). Immers kindermishandeling wordt gezien als een symptoom van ernstige ouders- of gezinspathologie.

Ter afronding van het diagnostisch proces wordt een risicotaxatie gemaakt van de kans op herhaling met behulp van een betrouwbaar en valide instrument. De vertrouwensarts is op de hoogte van de wettelijke kaders van ouders en kinderen waarbinnen zijn handelen, dient plaats te hebben. De vertrouwensarts levert zijn bijdrage en ontleent methodieken aan wetenschappelijk onderzoek.

Taken

 1. Adviseren aan artsen bij het vermoeden van kindermishandeling:  
  • inzake medische diagnostiek om een kind met (een vermoeden van) kindermishandeling te onderzoeken,
  • inzake verdere diagnostiek en aanpak (o.a. het voeren van gesprekken met ouders /kind) bij het vermoeden van kindermishandeling,
  • inzake het interpreteren van de specifieke medische - en psychiatrische gegevens van ouders en kinderen en deze te plaatsen in de context van het vermoeden van kindermishandeling,
  • inzake de forensische beschrijving en beoordeling van lichamelijke symptomen,
  • ten aanzien van het beroepsgeheim en juridische aspecten bij het bespreken en melden van een vermoeden kindermishandeling (KNMG meldcode).
 2. Adviseren bij het vermoeden van kindermishandeling aan andere professionals binnen en buiten de gezondheidszorg.
 3. Onderzoek:
  • onderzoeken, beoordelen en interpreteren van (medisch /psychiatrische) gegevens van ouders en kinderen bij de gemelde en in behandeling zijnde casuïstiek
  • voeren van diagnostische -, interventie- en confrontatiegesprekken met ouders en kinderen,
  • maken van een risicotaxatie en het hanteren van risico’s,
  • motiveren tot - en overdragen van ouders en kinderen aan hulpverlening op grond van concrete hulpverleningsdoelen,
  • uitvoeren van de intakefunctie van meldingen en de beoordeling of verder onderzoek door de Raad voor Kinderbescherming noodzakelijk is.
 4. Organisatorische taken:
  • deelnemen aan werkoverleg en andere overlegvormen in - en extern
  • onderhouden van contacten met relevante medische /hulpverlenende instanties, deskundigen en beroepskrachten
  • registreren van de eigen werkzaamheden, het verslagleggen en het opstellen van rapportages en onderzoek - en hulpverleningsplannen.
 5. Taken met betrekking tot de ontwikkeling van het beroep:
  • geven van onderwijs en voorlichting aan medische studenten, artsen, externe beroepskrachten en externe hulpverleners met betrekking tot kindermishandeling en het vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten toe,
  • stimuleren van protocolontwikkeling met betrekking tot kindermishandeling binnen de medische sector.

Agenda