(Her)registratie

Registratie

De VVAK is per 1 januari 2007 haar leden gaan registreren die 3 jaar werkervaring hebben als vertrouwensarts. Voor registratie van artsen die gaan werken als vertrouwensarts is het volgende model vastgesteld.

  • Basisartsen met minimaal 5 jaar werkervaring dienen 40 dagen onderwijs te volgen volgens het opleidingsplan en 3 jaar als vertrouwensarts te werken alvorens zij door de VVAK geregistreerd te worden. Volgen zij daarnaast de sociaal-geneeskundige basisthema’s (20 dagen) dan kunnen zij ook bij de SGRC voor hun profiel deel geregistreerd worden.
  • Artsen MG, huisartsen en kinderartsen volgen de dagen onderwijs  specifiek voor hun doelgroep (ca. 30 dagen) volgens het opleidingsplan en worden na 3 jaar werken geregistreerd door de VVAK tot vertrouwensarts.
    Op dit moment is de Vereniging voor Kindergeneeskunde bezig om binnen de opleiding meer onderwijs aan kindermishandeling te wijden. Dit kan betekenen dat het opleidingsplan voor kinderartsen die ook vertrouwensarts worden op termijn moet worden aangepast.

De VVAK zal eisen stellen ten aanzien van deskundigheidsbevordering en intercollegiale toetsing op basis waarvan na 5 jaar herregistratie volgt.

In de loop van 2006 heeft de VVAK het register voor erkende Vertrouwensartsen Kindermishandeling ingesteld. In vervolg hierop zal de VVAK een opleidingsregister openen voor artsen die als vertrouwensarts beginnen te werken.

Herregistratie

De inschrijving in het register van vertrouwensartsen kindermishandeling is maximaal vijf jaar geldig. Als op de expiratiedatum niet tot herregistratie is beslist, of als op die datum geen verzoek tot herregistratie in behandeling is, vervalt de inschrijving en wordt deze automatisch doorgehaald.

De herregistratiestukken stuurt de registratiecommissie van de VVAK ruim drie maanden voor het expireren van de inschrijving toe op het adres dat u heeft doorgegeven aan de registratiecommissie.

De herregistratie-eisen zijn in hoofdlijnen als volgt: gemiddeld tenminste 16 uur per week voor de vertrouwensartsen relevante werkzaamheden en gemiddeld tenminste 40 uur per jaar deskundigheidsbevordering waarvan:

Minimaal 8 uur per jaar intercollegiale toetsing (ict) in het specialisme vertrouwensarts, verdeeld over minimaal 3 periodieke bijeenkomsten. Per jaar kan gemiddeld maximaal 20 uur deelname aan ict bij herregistratie opgevoerd worden.

  • Minimaal 20uur relevante geaccrediteerde bij- en nascholing, waarvan tenminste de helft ( 10 uur) geaccrediteerd voor het specialisme vertrouwensarts. Maximaal 5 uur per jaar kan worden gecompenseerd door extra uren overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.
  • overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODB) kunnen de 40 uur deskundigheidsbevordering vol te maken. Per jaar kan maximaal 17 uur ODB meetellen, als men ervoor kiest het aantal uren bij- en nascholing tot 15 te verlagen (zie hiervoor). Voor specificatie zie bijlage.
  • Deelname aan intercollegiale toetsing (ICT) dient in drie van de vijf jaar plaats te vinden; ook moeten bij- en nascholing of overige deskundigheidsbevorderende activiteiten in drie van de vijf jaar plaatsvinden. Het niet deelnemen aan intercollegiale toetsing in het specialisme vertrouwensarts leidt tot een afwijzing van het verzoek tot herregistratie.

De vertrouwensarts zal stukken over de gevolgde ICT moeten aanleveren met de data waarop ICT gevolgd is, met de handtekening van de aanwezigen, het aantal uren ICT en de onderwerpen die per keer besproken zijn. Zo nodig zal er om een verslag gevraagd worden.

Bij- en nascholing moet toetsbaar gevolgd worden. Dit houdt in dat men certificaten zal moeten overleggen en een lijst met daarop de data waarop de scholing gevolgd is, de aanbieder, het onderwerp, het aantal uren en het accreditatienummer.

De onderwijscommissie bepaalt of een scholing specifiek voor het specialisme vertrouwensarts is.

Als een vertrouwensarts ten tijde van de aanvraag tot herregistratie niet binnen het specialisme vertrouwensarts werkzaam is, wordt de herregistratie beperkt tot maximaal 5 jaar na de datum waarop er voor het laatst werkzaamheid binnen het specialisme was.

Uitstel van het voldoen aan herregistratie-eisen of van het indienen van de aanvraag tot herregistratie is niet mogelijk.

Als slechts ten dele aan herregistratie-eisen wordt voldaan geschiedt herregistratie voor een evenredig kortere periode en niet voor de volle termijn van 5 jaar.

Als niet aan de herregistratie-eisen wordt voldaan is herregistratie mogelijk als voor de expiratiedatum een individueel scholingsprogramma met goed gevolg is doorlopen of geschiedt herregistratie voor een korte periode onder voorwaarde van het aansluitend aan de expiratiedatum doorlopen van een individueel scholingsprogramma. Het aansluitend individueel scholingsprogramma geldt ook bij het neerleggen van gelijkgestelde werkzaamheden. Ook een herintreder kan opnieuw als specialist worden ingeschreven nadat een individueel scholingsprogramma met goed gevolg is doorlopen. Het programma bestaat uit theorie en praktijk onder begeleiding en moet vooraf door de registratiecommissie worden goedgekeurd.

Voor meer informatie: eitartsiger.[antispam].@vertrouwensartsen.nl

Agenda

Online VVAK studiedag + ledenvergadering

Datum: 25 januari 2021
Categorie: Agenda
Wat maakt dat we soms vastlopen met onze aanpak bij bepaalde groepen? Waar moeten we rekening mee houden? Hoe kunnen we onze aanpak verbeteren? De sprekers van vandaag helpen ons hiermee. Ze vergroten onze kennis over...

Landelijke Studiedag Drugs

Datum: 09 januari 2021
Categorie: Agenda
Landelijke studiedag ‘Drugs’ Dinsdag 2 februari 2021, Aristo Amsterdam en online   Het Leids Congresbureau organiseert op 2 februari 2021 een landelijke studiedag : Actuele info over gebruik en verslaving (party)d...

Save the date: LECK congres 4-2-2021 (VVAK geaccrediteerd)

Datum: 29 december 2020
Categorie: Agenda
Always look at the right side of life! Over kindermishandeling en wettelijke kwesties Het congres, dat op 4 februari 2021 online wordt gehouden, is bedoeld voor alle medische en juridische professionals die...

8 december 2020 informatiebijeenkomst 2 jarige opleiding voor vertrouwensartsen

Datum: 09 november 2020
Categorie: Agenda
Goed nieuws! In september 2021 start een nieuwe tweejarige opleiding voor vertrouwensartsen. Basisartsen en beginnend vertrouwensartsen kunnen dan een volledig gesubsidieerde opleiding volgen bij de NSPOH (Netherlan...