Kindermishandeling

Bij een vermoeden van kindermishandeling doet een arts er goed aan te overleggen met een vertrouwensarts van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in de betreffende regio. Dit kan een advies/consult gesprek betreffen.
In nader overleg kan er ook besloten worden tot het doen van een melding bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Voor een goede afweging hierbij verwijst de VVAK naar de meldcode voor medici van de KNMG Hierin worden de volgende stappen beschreven;

  • Raadpleeg collega bij vermoeden van kindermishandeling
  • Melding doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandling
  • Bedreigende situaties
  • Kindermishandling binnen een instelling

Raadpleeg collega bij vermoeden van kindermishandeling

De arts die het vermoeden heeft dat een kind het slachtoffer is geworden van kindermishandeling, onderneemt stappen die er toe zullen leiden dat de diagnostiek die noodzakelijk is voor het verifiëren van zijn vermoeden, zo goed mogelijk wordt verricht.

Een arts die het vermoeden heeft dat een kind het slachtoffer is van kindermishandeling, dient daarover in geval van twijfel een ter zake kundige collega te consulteren. Daarbij verstrekt de arts aan de te consulteren collega uitsluitend geanonimiseerde gegevens.

Neemt collegiale consultatie de twijfel niet weg, dan doet de arts er goed aan advies in te winnen bij (de vertrouwenarts van) het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Bij het vragen van advies verstrekt de arts eveneens uitsluitend geanonimiseerde gegevens aan het AMK. Wel vermeldt de arts zijn eigen naam en werkadres. Het AMK verstrekt de arts een deskundig advies over de aanpak van (het vermoeden van) de kindermishandeling. Na een advies/consult gesprek onderneemt het AMK géén actie in de richting van het kind of het gezin. De advies/consultvrager blijft zelf verantwoordelijk voor het al dan niet bieden van hulp.

Melding doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandling

Een arts die weet of op redelijke gronden vermoedt dat sprake is van kindermishandeling, kan daarvan melding doen aan het Advies- & Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het AMK stelt een onderzoek in en wordt medeverantwoordelijk voor de aanpak van (het vermoeden van ) de kindermishandeling.

De arts vraagt zo mogelijk kind en/of ouders om toestemming voor het verstrekken van de relevante gegevens aan een AMK. De arts kan deze echter ook zonder toestemming aan het AMK verstrekken. Dit betekent dat de arts zijn beroepsgeheim moet schenden. Dit is gerechtvaardigd indien en voor zover dat noodzakelijk is om kindermishandeling te doen stoppen of een redelijk vermoeden daarvan te doen onderzoeken. Voor de vraag of van een dergelijk situatie sprake is, hanteert de arts de volgende zes toetsingscriteria.

  1. Het is niet mogelijk om toestemming te vragen dan wel te verkrijgen;
  2. De arts is in gewetensnood door zijn beroepsgeheim te handhaven;
  3. Het niet doorbreken van het beroepsgeheim kan voor het kind (verdere) ernstige schade opleveren;
  4. Het doorbreken van het beroepsgeheim kan (verdere) ernstige schade aan het kind voorkomen;
  5. Het geheim wordt zo min mogelijk geschonden;
  6. De arts ziet geen andere weg dan doorbreken van het beroepsgeheim om het probleem op te lossen.

De arts kan (vermoedens van) kindermishandeling- onder vermelding van redenen- ook anoniem aan het AMK melden. In zo’n geval verstrekt het AMK geen informatie aan derden, wat kan leiden tot herkenning van arts/melder.

Bedreigende situaties

Indien sprake is van een ernstige bedreigende situatie voor het kind die onmiddellijk ingrijpen vereist, dan kan de arts de melding ook doen aan de Raad voor de Kinderbescherming. De arts vraagt zo mogelijk het kind en/of diens ouders om toestemming. De arts kan echter ook zonder toestemming melden wanneer en voor zover dit noodzakelijk is om de kindermishandeling onmiddellijk te voorkomen en/of te doen stoppen.

Kindermishandeling binnen een instelling

Een arts die werkzaam is in een instelling en op enigerlei wijze bekend is geworden dat een bij de instelling werkzame andere persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan kindermishandeling, stelt het bestuur van de instelling daarvan onverwijld in kennis. Wanneer dit in het belang van het kind wordt ingeschat kan ook in deze situatie overwogen worden een melding te doen bij het AMK.

Agenda

KAMG congres 2018

Datum: 08 oktober 2018
Categorie: Agenda
KAMG-congres 2018: Effectief communiceren over publieke gezondheid Effectief kennis overbrengen is lastig, zenden alleen is zeker niet genoeg en in deze tijd van dialoog en in...

KNMG congres: Minderjarigen als patient, 21 november

Datum: 08 oktober 2018
Categorie: Agenda
Op 21 november aanstaande KNMG congres "Minderjarigen als patient. Ethische en juridische kwesties bij de behandeling van kinderen". programma-en-uitnodiging-knmg-congres-minderjarigen-als-patient-2018v3.pdf

Scholing ouderenmishandeling 16 november 2018

Datum: 04 oktober 2018
Categorie: Agenda
Op 16 november aanstaande is er een VVAK scholing ouderenmishandeling. Meer informatie kunt u hier downloaden ouderenmishandeling-folder-lr-november-2018.pdf

U kunt zich nog aanmelden voor VVAK dag

Datum: 04 oktober 2018
Categorie: Agenda
U kunt zich nog aanmelden voor de geaccrediteerde VVAK-scholingsdag over het afwegingskader en risicozwangerschap. Meer informatie en aanmelden via ofni.[antispam].@vertrouwensartsen.nl Het progamma kunt u hier downloaden: prog...