13 december 2017 Uitzending Zembla

Geplaatst op 11-12-2017  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: Schooneberg

Voorzitter VVAK aan het woord in het programma Zembla 13 december 2017

Thema is onderzoeken door Veilig Thuis bij vermoedens van Pediatric Condition Falsification.

Hieronder is onze inbreng te lezen:

 

Kader en opdracht

Vertrouwensartsen zijn werkzaam binnen Veilig Thuis, het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Deze prudente en wezenlijke taak wordt naast vele andere medewerkers uitgevoerd door vertrouwensartsen binnen een nauwe interdisciplinaire samenwerking en conform het handelingsprotocol Veilig Thuis. (zie hiervoor de volgende link: www.https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/veilig-thuis-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/publicaties/vng-model-handelingsprotocol-veilig-thuis)
Veilig Thuis heeft de wettelijke taak om meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld te onderzoeken. We weten dat dit ernstige problemen zijn die zonder een adequaat aanbod van hulpverlening niet vanzelf zullen stoppen. Onze wettelijke taak is om de gemelde zorgen in nauwe samenwerking met betrokkenen op te pakken door middel van  onderzoek en interventies die passend zijn bij zijn de mate van onveiligheid. In een groot aantal gevallen vraagt Veilig Thuis andere hulpverleningsorganisaties direct na de melding het gezin hierin bij te staan. In elke gemeente in Nederland zijn hierover afspraken gemaakt.
Termen als bewijs, beschuldiging en waarheidsvinding zijn hierbij niet aan de orde; deze termen zijn voorbehouden aan het strafrecht. Veilig Thuis doet een veiligheidsonderzoek door middel van het verifiëren van feiten bij de betrokkenen en professionals. Het onderzoek van Veilig Thuis is heeft als doel de aard en de ernst van de onveiligheid vast te stellen en de mogelijkheid om in de samenwerking met betrokkenen de veiligheid nu en de toekomst te borgen.
Bij de zeer ernstige zaken is er zeker sprake van een samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming en het Strafrecht.
We weten dat betrokkenen zich vaak beschuldigd voelen door de melding. Echter, in ons onderzoek is goede samenwerking en heldere communicatie onmisbaar. Het is onze taak transparant in gesprek te gaan met de betrokkenen wanneer Veilig Thuis het noodzakelijk vindt om de Raad voor de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie of de politie te betrekken. Dat is een taak die is voorbehouden aan Veilig Thuis als geheel.

 

Pediatric Condition Falsification (PCF) kader en rol vertrouwensarts

PCF is een specifieke vorm van kindermishandeling en onveiligheid waarbij het kind veel zieker gehouden of gemaakt wordt dan het daadwerkelijk is volgens de diagnoses die er zijn.
Veilig Thuis wordt bij zorgen en vermoedens over PCF betrokken door artsen, scholen of privé-personen. Binnen Veilig Thuis wegen we zorgvuldig af of we de melding in onderzoek nemen.
In zeer veel gevallen zijn er voorafgaand adviescontacten geweest waarin besproken wordt wat verstandige stappen zijn richting veiligheid en in het geval van PCF, gezondheid. Vertrouwensartsen hebben een belangrijke rol in de weging van de zeer vele en vaak complexe medische aspecten.
Bij meldingen door behandelaren kiezen we er regelmatig om eerst in gezamenlijk gesprek te gaan met betrokkenen.

 

Onderzoek bij een vermoeden van PCF binnen het Veilig Thuis kader en VVAK richtlijn.

In 2007 is de PCF richtlijn tot stand gekomen om een uniforme werkwijze te genereren. Deze richtlijn is getoetst door wetenschappelijke beroepsverenigingen van de kinderartsen (NVK), kinder-en jeugdpsychiaters (NVvP), Jeugdartsen (AJN), huisartsen (NHG). Tevens is de richtlijn getoetst door de Raad voor de Kinderbescherming en de beroepsvereniging van Kinderrechters. Veilig Thuis doet onderzoek door met de betrokken gezinsleden in gesprek te gaan en hierdoor een eerste risicotaxatie te maken over de (on)veiligheid. De vraag die centraal staat is of het klachtenpatroon klopt met de gestelde diagnostiek van het kind en of hier onveiligheid in bestaat. Dit doen wij d.m.v. een feiten check door de  medische geschiedenis goed in beeld te brengen:  alle behandelaren worden gesproken en/of we doen een dossieronderzoek. Daarnaast onderzoeken we ook het functioneren van het kind buitenshuis, bijvoorbeeld op school.  Het vaststellen of uitsluiten van PCF en de bijbehorende onveiligheid is gebaseerd op het zorgvuldig afwegen van veel verschillende informatie door meerdere medewerkers van Veilig Thuis. Hierbij probeert Veilig Thuis altijd in de samenwerking te blijven met de betrokkenen.
Wanneer wij er niet in slagen om in de samenwerking te komen met betrokkenen en op die basis veiligheid en gezondheid te borgen, dragen wij ons onderzoek over aan de Raad voor de Kinderbescherming. Indien er sprake is van een ernstige, feitelijk getoetste vorm van PCF kan het noodzakelijk zijn over te  dragen aan het Openbaar Ministerie en politie.

 

PCF vormen

De richtlijn maakt onderscheid in verschillende vormen van PCF; verschil in de aard en ernst van het risico op onveiligheid maar ook in ontstaanswijze. De grotere meerderheid gaat om gezinnen waar een kind zich in een ernstig patroon bevindt van een veel omvangrijker ziektegedrag dan op basis van diagnostiek te verwachten is en waarbij de behandelaar er niet in geslaagd is om dat patroon om te buigen. Daarnaast kennen we de vorm waarbij kinderen daadwerkelijk ziek gemaakt worden. Aangezien deze problematiek kan leiden tot een forse sociale-, cognitieve- en emotionele ontwikkelingsachterstand en mogelijk zelfs fataal kan zijn, is het de taak voor Veilig Thuis deze patronen in de samenwerking met betrokkenen om te buigen. Zowel het gezin als de behandelaren spelen hierbij een rol.

 

PCF tunnelvisie

De VVAK stelt dat we dat ons werk met betrekking tot PCF zorgvuldig doen op basis van een goed onderbouwde richtlijn. De kwaliteit van onze onderzoeken worden getoetst door monitoring en door inhoudelijke toetsing binnen en buiten Veilig.
De VVAK richtlijn geeft vooral een kader aan hoe we de verzamelde medische diagnostiek moeten duiden en geeft hierbij heldere criteria. Bij  medisch complexe casuïstiek  betrekken wij  een onafhankelijk medisch specialist om de medische feiten en/of het kind mee te beoordelen.

 

PCF toetsing vertrouwensarts

Toetsing van de individuele vertrouwensarts is niet aan de VVAK en vindt plaats via een klachtprocedure en/of het medisch tuchtrecht. Alle medewerkers van Veilig Thuis vallen onder een tuchtrechter.
De rol van de VVAK is om te acteren wanneer er uit deze toetsing structurele inhoudelijke kwesties worden geconcludeerd die op wij als bestuur zeker zullen agenderen. Tot op heden is er geen kwestie geweest.

 

Cijfers

We hebben 90-100 onderzoeken naar vermoeden van PCF in 2016 bij Veilig Thuis van de totaal ruim 15.000 onderzoeken per jaar. In 2013 zijn er bij het toenmalige Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) ongeveer 200 vermoedens aan ons voorgelegd waarvan we er ruim 60 in onderzoek namen. De stijging van het aantal PCF-zaken loopt naar onze mening behoorlijk parallel aan de toegenomen meldingen van  burgers en professionals op het signaleren van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in alle vormen en de bekendheid met de verplichte meldcode en de daarmee samenhangende stap naar Veilig Thuis.


Agenda

Online VVAK studiedag + ledenvergadering

Datum: 25 januari 2021
Categorie: Agenda
Wat maakt dat we soms vastlopen met onze aanpak bij bepaalde groepen? Waar moeten we rekening mee houden? Hoe kunnen we onze aanpak verbeteren? De sprekers van vandaag helpen ons hiermee. Ze vergroten onze kennis over...

Save the date: LECK congres 4-2-2021 (VVAK geaccrediteerd)

Datum: 29 december 2020
Categorie: Agenda
Always look at the right side of life! Over kindermishandeling en wettelijke kwesties Het congres, dat op 4 februari 2021 online wordt gehouden, is bedoeld voor alle medische en juridische professionals die...

8 december 2020 informatiebijeenkomst 2 jarige opleiding voor vertrouwensartsen

Datum: 09 november 2020
Categorie: Agenda
Goed nieuws! In september 2021 start een nieuwe tweejarige opleiding voor vertrouwensartsen. Basisartsen en beginnend vertrouwensartsen kunnen dan een volledig gesubsidieerde opleiding volgen bij de NSPOH (Netherlan...

Sept 2021 Start opleiding tot vertrouwensarts bij de NSPOH

Datum: 26 oktober 2020
Categorie: Agenda
In september 2021 start de nieuwe opleiding voor vertrouwensartsen. Voor meer informatie: ofni.[antispam].@vertrouwensartsen.nl en/of http://www.nspoh.nl/nieuwe-opleiding-vertrouwensartsen/